Nils Ferlin-Sällskapet
Framtiden för Nils Ferlin-Sällskapet


Sällskapets ekonomiska status är fortsatt försämrad med minskade intäkter och ökade kostnader. Styrelsen har analyserat situationen och konstaterar följande:
De minskade intäkterna beror på att medlemsantalet i Sällskapet minskar stadigt. Färre nya tillkommer och fler troppar av. Av de som är kvar finns många ständiga medlemmar och renderar därför inga intäkter. Det minskade medlemsantalet avspeglas även på våra sammankomster, med allt färre deltagare. Vi ser också att medelåldern på deltagarna, liksom i styrelsen, höjts med åren.
Vi kan konstatera att denna trend delar vi med de flesta föreningar, såväl kulturella som inom folkrörelsen i stort. Yngre generationer engagerar sig i större utsträckning i tillfälliga projekt än i föreningsverksamhet.
En höjd medlemsavgift har diskuterats på flera årsmöten, som konstaterat att det troligen skulle medföra färre betalande och därför inte vara meningsfullt. Andra intäktsmöjligheter har också diskuterats, men med hänsyn till sällskapets resurser har inget tillräckligt givande framkommit.
Sällskapets kostnader omfattar främst tidningen Poste Restante och de årliga priserna. Vad gäller tidningen är den vår informationskanal till medlemmar och andra intressenter. Vi har försökt hitta billigare informationsvägar och har presenterat dem för årsmöten som konstaterat att de inte fungerat. Utdelande av Nils Ferlin-priset är reglerat av stadgarna medan Trubadurpriset regleras av gåvobrev. Flera årsmöten har diskuterat lägre prissummor eller längre perioder mellan dem, men konstaterat att detta skulle medföra att priserna inte är tillräckligt intressanta. Styrelsens samfällda slutsats är att inom några år har medlen minskat så mycket att verksamheten inte längre är möjlig.
Med beklagan ser vi därför ingen annan utväg än att påbörja avveckling av Sällskapet vilket kräver godkännande av två på varandra följande årsmöten. Styrelsen föreslår därför årsmötet att rösta för upplösning av Nils Ferlin-Sällskapet per den 31 december 2021 samt att styrelsen uppdras att till nästa årsmöte ta fram en avvecklingsplan.

                                                      Annika Luttropp och Agneta Malmström


Producerad för Nils Ferlin-Sällskapet av , Malmö.
Första versionen av denna web-sida publicerades på Internet 17 september 2020